واقعیتجالبدرموردافغانستان
FUN FACTS ABOUT AFGHANISTAN

1 New Year in Afghanistan, Nawroz, is celebrated on 21 March which is the first day of spring.
سال نو در افغانستان، به نام نوروز، است در 21 مارچ است که جشن اولین روزبهار است

2 The largest city in Afghanistan is Kabul, the capital.
بزرگترین شهر در افغانستان کابل، پایتخت است

3 Poetry is a big part of Afghans’ culture and it has been for centuries. In the city of Herat, women, men and children gather on Thursday night to share verses from old and new poetry.
شعر یکی از بخش بزرگی از فرهنگ افغان ها است و آن را برای قرن ها بوده است. در شهرستان هرات، زنان، مردان و کودکان در روز پنج شنبه شب جمع آوری برای به اشتراک کردن آیات از شعر قدیمی و جدید

4 The people of Afghanistan are called Afghans and not Afghanis which is the currency. A common mistake that happens among people.
مردم افغانستان افغان است نه افغانی که نمی پول افغانستان است یک اشتباه است که در میان مردم است

5 The official language of Afghanistan is Dari and Pashto. They speak several other languages as well such as Persian, Uzbek and Turkmen to name a few.
زبان رسمی افغانستان دری و پشتو است و چندین دیگر را نیز مانند فارسی، ازبک، ترکمن و بیشتر

6 Afghanistan’s main source of income comes from agriculture. They produce enough to provide for the people and export as well.
منبع اصلی سرمایه افغانستان از زراعت است

7 Afghanistan is also rich in natural resources with the main ones being natural gas and oil.
تولید مقادیر زراعت افغانستان که به اندازه کافی است برای مردم و همچنین به صادرات ارائه و همچنین می باشد

8 Afghanistan has a lot of  natural resources with the main ones are natural gas and oil.
زمین افغانستان بسیاری منابع طبيعي دارد که بیشتر پترول و گاز است

9 Afghanistan’s national game is called Buzkashi, It’s a sport where the players in two teams try to catch a goat while riding on a horse.
بازی ملی افغانستان بزکشی استاین یک ورزش است که در آن بازیکنان در دو تیم برای گرفتن یک بز در حالی که سوار بر اسب است این بازی از قرن ه است

10 Afghanistan celebrates its independence on August 19th 1919 from Britain. Afghanistan wasn’t part of the British Colony. they went into war three times until Afghanistan declared its independence in 1919.
جشن استقلال ازادی افغانستان از بریتانیا در تاریخ 1919-08-19 برگزاری استافغانستان در واقع بخشی از مستعمره بریتانیا نبودبریتانیا سه بار به افغانستان حمله جنگ کرد تا افغانستان استقلال خود را در سال 1919 اعلان کرد