Ustad Sarahang Songs

غزلی از غلام نبی عشقری
مرحوم استاد محمد حسین سرآهنگ

غنیمت دان و می نوش در گلستان
که گا تل هفتهء دیگر نباشد
مغرور مشو به خود که خوانی ورقی
زان روز حندر کن که ورق برگردد

دنیاست خوب نیا لیکن وفا ندارد
دارد چو بیوفایی یک آشنا ندارد

اهل دنیا هاشق خاه اند بیدانشی
آش سوزان چشم کودک نادان زر است

زین چمن برگ گلی نیست نگرداند رنگ
با خبر باش که امروز تو فردا دارد

می نوش زمین بسکه فرو برده شهان را
نادر بود آن گور که بهرام ندارد

هرچیز در شکستن اواز می برآرد
اما شکست دلها هرگز صدا ندارد

خون گریه میکند در و دیوار روزگار
آیا که کدامین دل نازک شکسته است

دل چو شیشهء من نازک است و میترسم
خدا کند به تو سنگین دل آشنا نشود

این حرف را به تکرار از هر کسی شنیدم
ظالم بروی دنیا ترس از خدا ندارد

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را
فرضت چنان نداد که شب را سحر کند

فرش من بوریا و فرش تونگر قالین
شیر قالین دگر و شیر نیستان دگر است